Metin İçerikleri

ÜCRET VE İSPATI

Ücret işçiye gördüğü edim karşılığında ödenen meblağdır. Ücretin en belirgin ispatı işçinin imzasını taşıyan aylık ücret bordrolarıdır.

İmzalı ücret bordroları ile banka kayıtlarının aksinin yazılı bir delille ispatlanamaması durumunda tanık deliline de başvurulabilir.

Bu hususta gerek dava dilekçesi hazırlanırken gerekse mahkemece delillerin toplanması aşamasında uzman bir iş hukuku avukatı yardımı almak işçilerin lehine olacaktır. Keza iş mahkemelerinde taraflarca getirilme ilkesi mevcut olduğundan iş avukatı yokluğunda açılan bir dava ciddi hak kayıplarına sebep olabilmektedir.

ÜCRET ARAŞTIRILMASI

İşçinin ücretinin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıkarsa; mahkemece tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen çalıştığı iş bildirilerek sendikalarla, işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücret araştırma yapılmalıdır.

Yargılama sırasında dinlenen davacı işçi ve davalı işverenin tanıklarının ücret rakamları birbiri ile uyumlu ise mahkemece ayrıca ücret araştırılması yapılmasına gerek yoktur.

Ücret araştırması işçi ve işveren meslek kuruluşları ile sendikalardan, çalışma alanı ile ilgili olan resmi kurumlardan yapılmalıdır. Ayrıca Yargıtay kararlarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi sitesindeki “kazanç bilgisi sorgulama” kısmındaki bilgilerden de yararlanılabileceği belirtilmektedir.

ÜCRET ARAŞTIRMASI ve ORTALAMA ÜCRET HESABI

Yargıtay’ın bazı kararlarına göre ücret araştırması sonucunda gelen cevapların farklılıklar içermesi halinde ortalama ücretin esas alınmasının mümkün olduğu kabul edilmiştir. Ücret ortalamasına işçi ve işverenin beyanlarında geçen rakamlar hesaba katılmaz.

Yargıtay 22. HD.11.06.2015 tarih, 2014/1078 E. 2015/20341 K.

“… İlgili meslek kuruluşunca emsal ücretin 1.400 -1.600 TL olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, davacının meslek kuruluşunca bildirilen ücretlerin ortalaması olan 1.500 TL net ücretle çalıştığı kabul edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir…”

Yargıtay’ın emsal araştırmasına gelen cevapların ortalamasını kabul etmediği kararları da mevcuttur. (Yargıtay 22. HD. 27.02.2019 tarih, 2016/6696 E, 2019/4429 K.)

MAHKEMECE YAPILACAK ÜCRET ARAŞTIRMASI

Yargıtay kararlarında, ücretin miktarı yönünden tarafların beyanları arasında önemli farkın bulunması durumunda ücret araştırmasına gidilmesi gerektiği ve salt husumetli tanık beyanları ile sonuca gidilmesinin doğru olmadığı vurgulanmaktadır.

Mahkemece yapılması gereken ücret bilgisinin sorgulandığı yazı içeriğinde işçinin sendika üyesi olup olmadığının bildirilmesi ve cevabında buna göre verilmesinin istenmesi olmalıdır.

Bu hususta uzman bir iş avukatından bilgi alınmalı ve hukuki süreç iş avukatı aracılığıyla yürütülmelidir. Keza pek çok Yargıtay kararında dava dilekçesinde emsal ücret araştırması deliline dayanmayan davacı işçi yararına mahkemece re’sen ücret araştırması yapılamayacağı belirtilmektedir.

Arayın